Lưu Lượng Kế

thông tin liên hệ
Mr Hưng
P. KD - 091 2352578

Đệm Vi Sinh & Giá Thể MBBR

Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Giá Thể MBBR  25* 10
Giá Thể MBBR 25* 10