Lưu Lượng Kế

thông tin liên hệ
Mr Hưng
P. KD - 091 2352578

Đệm Vi Sinh & Giá Thể MBBR

Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Giá Thể MBBR  25* 10
Giá Thể MBBR 25* 10
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50